Energi är en av Norrevos allra största kostnadsposter och energianvändning ligger bakom en stor del av vår klimatpåverkan. Därför är energi en huvudfråga i Norrevos och kommunens hållbarhetsarbete.

Norrköpings kommuns mål är att energianvändningen ska effektiviseras med 30 procent till 2030 jämfört med år 2005. Och att vi 2030 enbart använder förnybara energislag och bränslen. Norrevos energimål är därmed desamma, men vi har även ett årligt mål där den genomsnittliga energianvändningen/kvadratmeter ska minska med 1,5 procent. För att förstå vad 1,5 procents minskning innebär kan vi jämföra det med att det motsvarar ungefär energibehovet för 100 genomsnittliga villor under ett år.

– År 2020 uppnådde vi det och mer. Resultatet blev en minskning med 1,82 procent för kommunens fastigheter och 1,61 procent för Norrevos egna fastigheter, säger Maria Danestig, energisamordnare på Norrevo.

Norrevo arbetar också med målet om 100 % förnybar energianvändning. Detta sker genom att successivt ersätta icke förnybara bränslen och att den elenergi som används är förnybar. I nybyggnadsprojekt ska till exempel möjligheten till solenergi alltid avvägas.

En av de viktigaste faktorerna för att lyckas med energieffektivisering är engagemang, kunskap och vilja i organisationen. Inom Norrevo sträcker det sig inom i stort sett all verksamhet; från löpande kontroller och felavhjälpning till planering och integrering av energiåtgärder vid renoveringar och ombyggnationer.

– En avgörande framgångsfaktor för oss är att vi inte arbetar med energifrågan som ett projekt utan i den dagliga verksamheten. På driftsidan är det i realiteten ett dagligen och löpande arbete som pågår med att hitta åtgärder och få dem på plats utan att störa verksamheten. Det ska vara naturligt för tekniker hjälpa till med att hitta orsaker. Det ska inte läcka, inte vara trasigt och ha rätt inställningar, säger Maria Danestig.

Rent tekniskt finns det stora möjligheter att minska energibehovet i en fastighet, men åtgärder som isolering av väggar och tak, fönsterbyten och liknande är både svåra att genomföra och få lönsamhet i enbart med en energieffektiviseringskalkyl. När det däremot föreligger ett renoveringsbehov och/eller ombyggnation av andra skäl, är det bra att passa på att göra förbättrande energiåtgärder samtidigt.
Vid nybyggnation finns däremot stora möjligheter att bygga energieffektivt, men det är det befintliga byggnadsbeståndet som påverkar energianvändningen mest i dag – och under överskådlig framtid. Grunden i arbetet är därför en kontinuerligt löpande driftkontroll av fastigheterna.

– Solceller kan vara ett bra alternativ när man bygger nytt. Men störst miljövinst får vi genom vårt energieffektiviseringsarbete. Vi vet att det är det vardagliga gnetet som sparar mer, i snabbare takt och ger bättre ekonomi, säger Maria Danestig.

Den största energianvändningen utgörs av uppvärmning av fastigheter. I första hand används fjärrvärme för uppvärmning, men där det inte är möjligt används elenergi. Det pågår ett arbete med att i de fastigheter som till 100 procent värms upp med el ersätta dem med värmepumpar. Dessutom ersätts nu de sista äldre uppvärmningssystemen med olja som spetsvärme.

– Genom att vi tar bort gamla bränslebaserade pannor och ersätter dem med bergvärme minskar behovet av köpt energi med 60 procent, säger Maria.

Nästan alla fastigheter kräver en individuell hantering för teknisk och ekonomiskt optimal drift ska uppnås. Norrevo har direkt möjlighet att påverka tekniska system och driften av byggnader, men verksamhetsutövarna i fastigheterna har också stor påverkan på energianvändningen. Ofta överlappas dessa, men det finns två viktiga parametrar som ofta är lönsamma:

  1. Att ha kontroll på att drifttider för ventilation, belysning etc stämmer med verksamhetens behov.
  2. Att se till att värmesystemet är rätt injusterat och motsvarar byggnadens behov.