Norrköpings stadsmuseum är ett museum med uppdrag att förvalta, vårda och förmedla det lokala kulturarvet. Verksamhetens drivs av Norrköpings kommun. Museet öppnade 1981 och är inrymt i gamla fabrikslokaler vid Motala ström, mitt i Industrilandskapet.
– Stadsmuseet är en häftig byggnad att få förvalta. Fastigheterna andas historia och är byggda med gammal byggnadsteknik som är ett riktigt hantverk. De är verkligen byggda för att hålla, säger Malin Eklöf, på fastighetsägaren Norrevo.

Stadsmuseets grunduppdrag är att förmedla det lokalhistoriska kulturarvet, förvalta och vårda samlingarna och dokumentera och samla in ny kunskap kring kulturarvet. Genom ett varierat utbud av utställningar, visningar, stadsvandringar, föreläsningar och andra program förmedlas kunskap om staden.
– Kortfattat kan man säga att vi jobbar med väldigt mycket. Mitt huvudansvar är vårt foto- och filmarkiv där vårt äldsta foto, ett porträtt, är från 1841. Vi samlar brett, även från nutid, säger Sofia Hammarqvist, intendent, Norrköpings stadsmuseum.

Stadsmuseet består av två fastigheter som rymmer flera charmiga fabriks- och hantverksbyggnader uppförda under 1800- och 1900-talen, vackert belägna utmed Motala ström. Sedan 1981 disponerar alltså Stadsmuseet båda fastigheterna för sin verksamhet och 1990 förklarades byggnaderna som statligt byggnadsminne.
– Med tanke på vårt uppdrag, att berätta och bevara Norrköpings historia, hade vi inte kunnat ligga bättre till. Platsen har höga kulturhistoriska värden och genom att vi finns här kommer det allmänheten till del. Det finns så klart även praktiska utmaningar med att finnas i så gamla och skyddsvärda byggnader men värdet för personal och verksamhet att få verka mitt i historien överstiger det alla gånger, säger Sofia Hammarqvist.

Norrköpings Stadsmuseums byggnader är del i ett projektsamarbete mellan Norrevo och Linköpings universitet som är finansierat av Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprogram Spara och Bevara.
Energimyndigheten vill öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa typer av byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. Projektet kommer att pågå under fyra år.
– Vi har utvecklat en sensorlåda som mäter temperatur, luftfuktighet, luftföroreningar och vibrationer. Genom den kan vi samla på oss data för att kunna utveckla bättre styrsystem säger Johan Björhn, energiingenjör på Norrevo.

 

Stadsmuseets byggnader

Stadsmuseet består totalt av sju byggnader: Bergsbrogården/Sköldska huset, Grå huset, Stallet, NIGA-huset, Ultrahuset, Schweizeriet (lusthus) och Beurlings lusthus.

Bergsbrogården/Skiöldska huset rymmer kansli och kontor. Här finns också arkiv, forskarrum och ett stort bibliotek. Tidigare var här en privat trädgårdsanläggning med terrasser och rabatter med både perenner och rosor. Genom åren har här bott hantverkare av olika slag, exempelvis bildhuggare och garvare, men också textilfabrikörer. Fram till 1970 beboddes gården av familjen Skiöld som ägde och drev fabrikskomplexen på fastigheten intill.

I Grå huset finns pedagogisk yta med gammaldags kök där skolelever får testa att leva som förr. Byggnaden uppfördes 1831 och användes tidigare som ull- och färgerimagasin. Vid sekelskiftet 1900 fanns ett trikåväveri och det bedrevs handstickning där.

Stallet är en verkstad där det sker tillverkning av saker till utställningar. Huset uppfördes 1811 som förråd med vattenhjul mot Strömmen. Huset blev senare ombyggt till stall och garage.

NIGA-huset är där stadsmuseets reception, butik och utställningarna Människor och maskiner, I nöd och lust om Norrköpings textilhistoria och Sälen, grisen och glaspärlorna – Norrköpings förhistoria finns. Den gula tegelbyggnaden utmed Strömmen byggdes i två etapper 1904 och 1913 av J F Södergren & Sons Fabriksaktiebolag. 1937 byggdes den till mot gården för NIGA, tidigare Norrköpings Färgeriaktiebolag. Färgarmästare Emil Skiöld drev här färgeri och kemisk tvätt 1928–1966. Företagsnamnet NIGA kommer av initialerna från barnen Skiöld och deras makar: Nils, Ingeborg, Gunnar och Astrid Skiöld.

Ultrahuset rymmer utställningar, bland annat den stadshistoriska utställningen Gate upp å gate ner – hantverket förr i tiden. Byggnaden uppfördes 1894 för J F Södergren & Sons Fabriksaktiebolag. Fram till 1925 användes byggnaden främst som ylleväveri. 1928 köptes fastigheten av Emil Skiöld och Norrköpings Färgeriaktiebolag. Byggnaden användes som industrihotell fram till 1941 då den blev del av den kemiska tvätten NIGA. Ultra var namnet på ett ylleväveri i byggnaden på 1930-talet.

Lusthuset/ Schweizeriet har ett uppdukat julbord till jul och många passerar där i samband med Norrköping Light Festival. Det var textilfabrikören Carl Fredrik Asklund som 1868 flyttade ett lusthus från kvarteret Korpen i Norrköping till sitt nuvarande läge på Speyermans holme, beläget alldeles intill det mindre lusthuset. Den lilla träbyggnaden är ett schweizeri, ett sommarlusthus där gårdens ägare gärna åt kakor och choklad.

Det åttakantiga Beurlings lusthus uppfördes på Speyermans holme av förgyllaren och spegelmakaren Carl Fredrik Beurling 1801. På 1700-talet hölls hushållsgrisar som hörde till gården på Speyermans holme.

 

Viktiga årtal

1862: Det första initiativet till ett museum i Norrköping togs av lagmannen Fredrik Funck och delar av hans samling ingår i Stadsmuseets samlingar än idag.
1871: Norrköpings första offentliga museum grundat av Otto Nilsson öppnades och drevs av Norrköpings Arbetarförening.
1912: Det första kommunala museet i Norrköping startade när Carl Swartz donerade sin villa vid Södra promenaden. Museet var främst inriktat på konstutställningar och insamling av bildkonst
1930: Föreningen Gamla Norrköping bildas för att skapa ett museum kring de stora samlingar som tandläkaren Helga Hagberg och industrimannen Pehr Swartz samlat ihop.
1946: Norrköpings museum vid Kristinaplatsen (nuvarande Konstmuseet) invigs och dit flyttades Föreningen Gamla Norrköpings samlingar.
Slutet av 1950-talet: Konstmuseiverksamheten vid Norrköpings museum expanderade. Den stadshistoriska avdelningen flyttades från museet och samlingarna magasinerades i en fabriksbyggnad på Saltängen i väntan på att lokalfrågan skulle lösas. År 1967 utbröt emellertid en stor brand i huset och stora delar av de stadshistoriska samlingarna förstördes. Efter branden flyttades den stadshistoriska avdelningen till Västgötegatan 21.
1972: Kulturmiljökommittén i Norrköpings kommun får i uppdrag ”att utreda möjligheterna att anordna ett stadshistoriskt museum inom någon av industrilandskapets befintliga byggnader”.
Den 16 maj 1981 invigdes Norrköpings stadsmuseum med basutställningar, föreläsnings- och utställningslokaler samt café.

 

Fakta/ Spara och bevara-projektet:

Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader – Spara och bevara. Projektdeltagarna som deltar kommer från Linköpings Universitet Campus Norrköping, Uppsala universitet och RISE

Källor: Norrköpings Stadsmuseum, Energimyndigheten och Norrevo