På Saltängsgatan 19 i Norrköping ligger Stenhuset, en kulturbyggnad från 1700-talet som är uppförd på en del av det som var den holländska industrimagnaten Louis De Geers palats. På senare år har Stenhuset rymt förskoleverksamhet och Konstforums utställningsverksamhet.

Strandgårdens förskola bedriver en interkulturell verksamhet som arbetar medvetet med lärmiljöer och pedagogisk dokumentation mot målet att skapa en likvärdig förskola för alla barn.
Föreningen Norrköpings Konstforum bildades 1964 som ett försök att skapa djupare kontakt mellan konstnärer och publik. Verksamheten bedrivs under informella och anspråkslösa former för att understryka att den vill fylla ett vardagsbehov. Fram till den 2 maj pågår utställningen En återblick med 22 Norrköpingskonstnärer. Detta blir troligtvis Konstforums sista utställning i Stenhuset då förskolan kommer att ta över hela ytan.

Stenhuset kommer att renoveras till en kostnad av 20 miljoner kronor med start i februari 2022 och arbetet pågår resten av året. Efter renoveringen kan förskolan rymma fyra avdelningar med barn jämfört med två avdelningar idag.

– Att få bedriva förskola i en av Norrköpings äldsta byggnader är delvis en utmaning då huset inte är anpassat för förskoleverksamhet, men det är också inspirerande att få nyttja de vackra lokalerna som inbjuder till kreativitet och skapande genom sin utformning och genom de vackra detaljerna som andas norrköpingshistoria, säger Cecilia Davidsson, biträdande rektor för Strandgårdens förskola.

Stenhuset uppfördes 1784 på en stenkällare tillhörande Louis de Geers 1600-talspalats. Källaren vars östra del utgörs av murar och slagna valv från 1600-talet används i begränsad omfattning för förvaring. Byggnaden har kulturhistoriska värden och är förklarad byggnadsminne sedan 1978.
I byggnadsminnesförklaringen finns skyddsföreskrifter som anger att byggnaden inte får rivas eller förändras till det yttre.

Stenhuset är till och med beläget inom riksintresse för kulturmiljövården. Ett riksintresse är ett område som anses ha så stort kulturhistoriskt värde att det är av vikt för hela nationen. Motivering för riksintresset lyder:
”Stadsmiljö och industrimiljö kring kraftkällan Motala ström, som tydligare än någon annan plats i landet speglar den industriella utvecklingen, dess förutsättningar och den miljö detta skapat under särskilt 1600-talet och 1800-talets senare del.”

Stadsdelen på Saltängen eller ”Nya staden” som området norr om Strömmen kallades planlades redan under hertig Johans tid på 1610-talet knöts genom en paradgata i norr samman med hertig Johans slottsanläggning Johannisborg. Detta är idag Sveriges äldsta bevarade rätvinkliga rutnätsplan. Saltängsgatan utgjorde under 1600- och 1700-talen en av stadens främsta paradgator, väl synlig från de skepp som lade till vid Norrköping. Saltängsgatan har stor betydelse för förståelsen av Norrköping som historisk hamnstad och Stenhuset utgör en viktig del av den forna paradgatan och av det historiska Saltängen.

På gatan närmast Strömmen med strategisk utsikt över kajen upplät kung Gustav II Adolf tomter åt Louis de Geer och det var här han uppförde den omfattande anläggning som snabbt kom att bli maktens högborg i Norrköping. År 1627 anlände ett fartyg lastat med 27 000 tegelstenar från Holland för att användas i Stenhuset. Norrköpings bebyggelse utgjordes under det tidiga 1600-talet i huvudsak av trähus vilket gjorde att de Geers stenpalats framstod som mycket påkostat.
Under 1690-talet började Stenhuset förfalla och 1711 blev det i det närmaste totalförstört i en brand. År 1784 uppfördes dagens byggnad på delar av Stenhusets gamla murar. Byggherre var en herr Koritzinsky och för ritningarna stod sannolikt murmästaren Johan Fredric Fehmer. I nästan 200 år var Stenhuset i huvudsak bostad innan byggnaden 1964 anpassades till förskoleverksamhet. År 1970-1971 gjordes en omfattande renovering och ombyggnad och nu är det alltså dags igen.

Källa: Fredriksson Arkitektkontor AB