Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping.

Norrevo bjuder nu in till anbudsgivning gällande hyreskontrakt för Gruppbostad (LSS) och Serviceboende (LSS).
Hyreskontraktet kan vara för befintliga lägenheter/byggnad eller för uppförande av ny byggnad på hyresvärdens mark.

Vad är en servicebostad eller ett gruppboende enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)?

En bostad med särskild service är den enskildes privata och permanenta bostad. Huvudregeln bör vara att de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i allmänhet även ska gälla för en bostad med särskild service. Lägenheten kan bli personens hem för hela livstiden. En bostad enligt LSS ska innehålla allt som Boverket föreskriver för fullvärdiga bostäder. Samtliga vård- och omsorgsboende regleras i Boverkets byggregler verksamhetsklass 5b.

Ett serviceboende enligt LSS kan inrymmas i trappuppgång med flera lägenheter och till stor del bygga på samma princip som ett gruppboende.

Lägenhet i gruppbostad är huvudalternativet för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Det är gruppbostaden som är utgångspunkt för kraven i riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende.

Anbudsgivningen är uppdelad på två olika anbud och lämnas senast 2018-03-19.

För att hämta förfrågningsunderlaget och för att lämna anbud måste du registrera dig på e-avrop.com
Alla meddelande, frågor och svar gällande förfrågningsunderlaget skall ställas i e-avrop.com

Länk till webbplatsen e-avrop.com